БОН МАРИН ХОЛДИНГ ОБЯВЯВА

15.07.2019

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда
''БОН МАРИН ХОЛДИНГ''АД
 

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че:
Имат инвестиционно предложение за „Изграждане на хранилище за дизелово гориво и противопожарен сектор“ в рамките на УПИ II-196 със статут ''За производствена и складова дейност'' в зона Т-52 от землището на с. Тополи в собственна складова база. В настоящия момент се извършват прединвестиционни проучвания. За целта са предвидени необходимите инвестиции. Предвиденото за изграждане хранилище с наливна колонка ще предлага възможности за съхранение на до 10 000 литра дизелово гориво за зареждане на собствената механизация и МПС. Инвеститорът притежава площта за реализиране на инвестиционното предложение възоснова на нотариалени актове;
  • Връзка с други дейности - В момента, се подготвят документи за разрешаване реализацията на инвестиционното предложение. Реализацията на предложението няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове. ИП е свързано с евентуална бъдеща промяна на устройствените планове.
  • Местоположение - За целите на разглежданото инвестиционно предложение инвеститорът е представил скици и схеми иа имота. Територията на обекта се намира на около 1100 метра от северния бряг на Варненско езеро. В близко съседство няма елементи от Националната екологична мрежа. Съседните терени са заети от частни и общински земи, републикански и местни пътища;
  • Използвани природни ресурси – По време на предвидените дейности ще се използват ограничено количество строителни материали (бетон, дървен материал, инертни материали, метални конструктивни елементи и ресурси - електроенергия, петролни горива и вода). Реализацията на ИП няма да наруши баланса на природните ресурси;
Отпадъци - При дейностите по реализация на ИП ще се формират минимални количества строителни отпадъци, отпадъци от метали, битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се образуват основно производствени отпадъци. Те ще се третират съгласно изискванията на нормативното законодателство и условията в КР.
 
Писмени становища и мнения се приемат на настоящия сайт и в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4,
е-mail: riosv-vn@mbox.contakt.bg, тел. (052) 634 589
Архив новини