ИЗГРАЖДАНЕ, ОПЕРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ИЗГРАЖДАНЕ, ОПЕРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
на интегрирани брегови бази за логистично обслужване.
В базата за логистични услуги се извършват всички дейности, в съответствие с обхвата на проекта - включително , но не само:
■ Проектиране и изграждане на работните площадки (офиси, площадки за съхранение на тръби, складове, спомагателни площи) съгласно техническите спецификации на Клиента;
■ Управление на логистични услуги в и между бреговата база, склад и други зони;
■ Сухопътни транспортни услуги, с последващ трансфер на стоките до кей, товаро- разтоварни операции на спомагателните кораби;
■ Товарене/разтоварване на/от трейлери, временно складиране на материали и оборудване в специално предназначените зони;
■ Ръководство на всички операции, свързани с швартовка и отшвартовка на корабите;
■ Наблюдение и контрол на достъпа до логистичната база, в съответствие с приложимите пристанищни процедури;
■ Спедиторски услуги (вътрешни, международни);
■ Митническо представителство (Внос, Износ, Акцизни стоки, Бункероване);
■ Складови съоръжения и услуги (управление на складове); вкл. лицензиран склад за опасни товари;
■ Наем на специализирани транспортни средства и оборудване, транспортни контейнери
ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ
ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ
Внедряване на необходимите технологични процеси за експлоатация и системи за безопасност, здраве и опазване на околна среда.
1) Система за управление на здраве, безопасност и опазване на околната среда , включително:
■ Политика за здраве и безопасност
■ Оценка и управление на риска при работа
■ Управление на несъответствия и инциденти, ключови показатели за ефективност KPI (HSE и оперативни)
■ Начални инструктажи по безопасност; внедряване на Система за разрешен достъп до работа и ежедневни оперативни срещи;
■ Опазване на околната среда и зачитане на местната общност
Изграждане на процедури относно:
■ Управление на отпадъците
■ Действия при извънредни ситуации и спешни медицински случаи
■ Експлоатация на транспортни средства и безопасност при шофирането
■ Политика за неупотреба на алкохол и наркотични вещества
2) Система за управление на качеството, включително:
■ План по качеството, описващ изискванията и внедряването им в зависимост от договорните услуги- цели по качеството и индикатори по качеството;
■ Организационна структура с длъжностни характеристики и взаимовръзки с други дружества, групи, отдели или отрасли
■ Определена организация по качеството и ключов експертен персонал;
■ Проверки по качеството; одити и записи по качеството;
■ Контрол на други подизпълнители и доставчици
3) Технически проектен план, състоящ се от:
■ Разработка на технологични карти за всички процеси и дейности на базата;
■ План за поддръжка на цялото оборудване и съоръжения;
■ Поддръжка и попълване на цялостната проектна техническа документация;
■ Процедури за товарни операции – процедури за завеждане и отчет на товарното оборудване, надзор и освидетелстване (маркировка, контрол на мобилните и фиксирани товарни съоръжения, сапани, товарни контейнери и др.);
■ Компетенции и обучение на персонала;
■ Идентификация на опасностите и оценка на риска при товарни операции


НАБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ
НАБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ
Набиране и управление на необходимия ключов експертен персонал за изпълнение на проекта.- основни стъпки:
■ Определяне на изискванията към ключовия експертен персонал за изпълнение на договорните услуги - длъжности и брой.
■ Изграждане на организационна структура с взаимовръзки към останалите заинтересовани страни по проекта;
■ Подбор на необходимия персонал от местния и международен секторен пазар на труда, използвайки специализирани партньорски агенции за най-високо квалифицираните позиции. Осигуряване на всички изискуеми визи и разрешителни за работа.
■ Структуриране и изпълнение на план за управление на човешките ресурси в обхват: план за мобилизация; матрица за обученията, вкл. обучения по здраве, безопасност и опазване на околната среда (надлежно структуриране и поддръжка на записи за обученията, периодичен преглед на документацията по изпълнението и плановете за обучение); осигуряване на подходящи ЛПС (лични предпазни средства).
■ Определяне на оптимални условия на работната среда, работно време, форма на трудово възнаграждение и поощрителни програми;
■ Настаняване (фасилити мениджмънт); транспорт, кетъринг, ЛПС, медицинска застраховка и др
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОЕКТИ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Трудово, миграционно и данъчно законодателство - добри практики.
■ Връзка с всички държавни институции и заинтересовани лица, свързани с проекта;
■ Консултации, свързани с трудовото, данъчно, акцизно и др. специфично законодателство. Анализ на риска и представяне на решения;
■ Организация и участие в различни срещи и официални събития.
■ Регистрация на фирми ( български юридически лица), митническо представителство, ЕОРИ и ДДС регистрация;
■ Услуги по подбор и управление на човешките ресурси, разрешителни за работа, признаване на квалификация и образование на чуждестранни граждани, командировани в България.
Свързани услуги
ЛОГИСТИЧНА БАЗА ЛЕСПОРТ
На 5 февруари 2016 година официално бе открита Бреговата база за интегрирани логистични услуги във връзка с началото на сондажните дейности в Блок „Хан Аспарух“ – първото дълбоководно проучване за нефт и газ в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Събитието уважиха представители на администрацията, бизнеса и партньори по проекта.

Бреговата база е изградена в Пристанищен терминал Леспорт, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Сондирането ще се извърши от сондажен кораб Globetrotter II, собственост на американския консорциум Noble Drilling. Сондажният кораб ще бъде обслужван от три специализирани осигуряващи кораби (PSV).Дейностите по сондажната кампания стартират през януари 2016 г., като първоначалния срок ще бъде 1 година, с възможност за продължение в зависимост от резултатите от първия сондаж. Началото на първия проучвателен сондаж е през месец февруари 2016 г. 
Успешната реализация на този важен проект е от национално значение за България.
Опит
От 1993 г. досега, компанията е изпълнила множество дългосрочни договори, включително с Texaco, British Gas, Union Pacific, Diamond Offshore, ТОТАЛ и се е утвърдила като надежден партньор в логистиката на офшорни сондажи.

Някои от последните проекти:

■ Melrose Resources/Petrocltic – сондажни операции в крайбрежната зона на България и Румъния, дългосрочни проекти през периода 2003 – 2016 година

■ Melron Petroleum Egypt, дъщерна фирма на Melrose Resources UK – строителство на станция за добив на газ в Египет – от 2009 до 2015 г.

■ Ексклузивен агент за България на South Stream Transport B.V.

■ 4 договора със SAIPEM по проекта Южен Поток през 2014 и 2015;

■ Договор с TOTAL за пълно логистично обслужване при дълбоководните сондажните операции в блок „Хан Аспарух“.

■ Договор за агентиране с NOBLE Drilling във връзка с проекта на дълбоководния сондаж на Тотал, в частност обслужване на сондажния кораб
Noble Globetrotter II. Редица други договори с подизпълнители на Тотал свързани с този проект.
 
Логистично участие в проекти за изграждане на газопроводи:
 
Период Трасе Дължина Възложител / Изпълнител
2003 - 2004г. Платформа находище Галата – Компресорна станция Ракитник 23 км Petreco SARL / GMC Ltd. UK
2004 Компресорна станция Ракитник – Компресорна станция Провадия 65 км (onshore) Petreco SARL / Трансстрой Варна АД
2010 Платформа находище Галата – блок Каварна 2 8,4 км Melrose resources / GSP Ro
2010 Платформа находище Галата – блок Калиакра 2 13,8 км Melrose resources / GSP Ro
2013 Платформа находище Галата – Блок Каварна 2
2,9 км
Melrose resources / GSP Ro
2013 Блок Калиакра 2 – Блок Галата Изток 3 1,7 км Melrose resources / GSP Ro
Нашият екип
Тихомир Трифонов
Управител
Тихомир Трифонов
тел.: +359 52 687 107
e-mail: t.trifonov@bonmar.bg;
bml@bonmar.bg;
warehouse@bonmar.bg
Кристофър Рухумбика
Ръководител екип
Кристофър Рухумбика
тел.: +359 52 687 156
e-mail: c.ruhumbika@bonmar.bg;
bml@bonmar.bg;
warehouse@bonmar.bg
Офиси
Централен офис
Централен офис


9000 Варна, България
ул. Вардар 3-5
+359 52 687 111
office@bonmar.bg

 
Логистичен Център Тополи
Логистичен Център Тополи


с. Тополи, 9000 Варна, България
тел.: +359 52 687 278
warehouse@bonmar.bg

 
Логистична База Леспорт
Логистична База Леспорт


9000 Варна, България,
Пристанище Леспорт
c.ruhumbika@bonmar.bg

 
Сертификати
Aeo Ukas